تبلیغات
فرشته زیبایی - دومین روز
تاریخ : پنجشنبه 24 دی 1394 | 02:43 ق.ظ | نویسنده : دخترم آدلیا
دخترکم ،امروز شد دومین روز
تو  رو بعد از دوسال از شیرت جدا کردم خیلی ناراحتم خیلی، وقتی که موقع شیر خوردنت انگشتام لای موهات میچرخید و دستام صورت نازن رو نوازش میکرد ،وقتی یاد چشمات میافتم که با شیر خوردن به خواب میرفت و اروم میشدی وقتی یاد شیطنتات میافتم که برای خستگی در کردن به سراغم میامدی ،یاد زمانی که باوجود سیر بودنت ولی دل از شیر خوردن نمیکندی و بهش انس بسته بودی و من این مظهر ارامشتو ازت گرفتم ،هر چند اغوش من  همیشه برای ارام شدنت از خستگی از شیطنتات  از بدو بدو کردنات منتظر دستای باز تو فرشته ام هست که با گفتن مامانی مامانی به طرفم بیای ومن عاشقانه تو را در اغوش بگیرم طوری که تمام زیبایی های دنیا رو در اغوشم دارم 
دخترکم ناراحتی و بهونه میگیری و با هر بیتابی  تو ،من اذیت میشم وقتی نزدیکم میشی خواستن رو از چشمات میخونم تحمل کن دخترکم تو قوی هستی و به مامانیت کمک کن تا این روزها رو به خوبی بگذرونیم چرا که بعد ها جز خاطره چیزی از این روزها به ذهنمان  نمباید
           دوستت دارم دخترکم که تو دوست داشتنی ترین موجود دنیایی